Algemene voorwaarden

  • Kennisname en aanvaarding: Al onze verkopen worden uitgevoerd overeenkomstig onze algemene voorwaarden en met uitsluiting van deze vermeld op de documenten uitgegeven door klant-koper voor over ze strijdig zijn met de huidige.Ik aanvaard de algemene voorwaarden ,waarvan ik kennis hebgenomen bij de intekening van mijn abonnement.
  • Jaarabonnementen: De intekening op een abonnement loopt over 1 jaar.Het wordt stilzwijgend verlengd. Het kan opgezegd worden één maand voor de vervaldag.
  • Bedenktijd: De koper beschikt over een bedenktermijn van 14 werkdagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op die van de levering. Indien de koper van de aankoop wenst af te zien, dan stuurt hij - binnen de 14 dagen na levering - de goederen per aangetekende zending terug, verpakt in hun originele verpakking en in dezelfde staat en voldoende gefrankeerd naar: EURO BOOKS ONLINE, "Suinpark Eurotrans"
    Heerweg – Zuid, nr 114 , bus 002, 9052 Zwijnaarde.
  • Betaling: Betaling dient te geschieden CONTANT,na ontvangst van de factuur.
  • Verbreking abonnementscontract: Bij vroegtijdige verbreking van het abonnementscontract kan de geabonneerde geen terugbetaling vragen van de niet verder gebruikte periode.
  • De digitale bibliotheek : is auteursrechtelijk beschermd overeenkomstig de wet van 30 juni 1994. En mag niet uitgegeven worden noch gecopieerd worden zonder voorafgaandelijke toestemming van de uitgever.
  • Bevoegdheid: Deze overeenkomst valt onder het toepassingsveld van het Belgisch recht. Alle geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Gent.